CONDICIONS GENERALS DEL SERVEI

1. Introducció i dades de la companyia

PRINT 3 COMUNICACIO, S.L amb CIF B65964165 i domicili social en Carrer Teodora Lamadrid 56-60, escala I, 7º 2ª (Barcelona), inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona en el Tom 43628, Fulla 433930. Foli 0048, Inscripció 1 (d'ara endavant “Printv”).

Pot posar-se en contacte de forma àgil amb nosaltres mitjançant l'adreça info@printv.cat

2. Definicions i descripció del Servei

Printv proporciona serveis d'impressió d'articles personalitzats. Entre uns altres, la impressió, adquisició i enviament a domicili de productes amb el dibuix o fotografia que prefereixi. A això és el que anomenem d'ara endavant “El Servei”. “L'Usuari” és la persona que navega per la web sense utilitzar els Serveis. “El Client” és l'Usuari que a més de navegar pel Lloc Web utilitza els Serveis. En aquests casos, assumim que el Client actua com un consumidor final i no revén aquests productes.

3. Àmbit geogràfic del Servei

El nostre Servei abasta tot el territori nacional, així com fora del territori nacional, excloent: Andorra, Ceuta, Melilla, Balears i Illes Canàries. Els termes i terminis de lliurament de les compres realitzades fora del territori nacional, s'especifiquen en el procés de contractació de la compra

4. Menors d'edat

Per navegar pel Lloc Web no fa falta tenir cap requisit de majoria d'edat. No obstant això, per a la contractació del Servei sí serà necessari que el Client sigui major de 14 (catorze) anys.

5. Entrada en vigor de les Condicions Generals

Les presents Condicions Generals entraran en vigor des que la sol·licitud realitzada pel Client es considera vàlida. La sol·licitud realitzada pel Client es farà a través de l'acceptació expressa i sense reserves de les presents Condicions Generals, acceptació que és considerada condició essencial per a la prestació del Servei contractat per part de Printv i que ocorrerà si es produeix qualsevol dels següents esdeveniments: (i) la sol·licitud d'alta en el Servei realitzada per via web; (ii) el pagament de la corresponent factura o càrrec i (iii) així com qualsevol altra acció que impliqui per part del Client l'ús del Servei. La sol·licitud ha de ser considerada vàlida si s'han completat correctament totes les dades de la sol·licitud de contractació i el Client ha acceptat les presents Condicions Generals.

6. Durada

La prestació del Servei dependrà del tipus d'article escollit i de l'adreça d'enviament. En tot cas, el lliurament del producte es realitzarà en un termini de 7 a 10 dies laborables des del moment de la confirmació de la comanda.

En cas que no tinguem estoc de l'article i haguem de demanar-ho li informarem mitjançant correu electrònic que la seva comanda sofrirà un retard.

7. Tarifes

Printv cobrarà al Client per la prestació del Servei les tarifes que a cada moment Printv tingui vigents en la seva oferta comercial, la qual estarà a la disposició del Client en el Lloc Web a la qual el Client s'acull en contractar el Servei. Les tarifes vigents, preus, descomptes i impostos aplicables, es troben desglossades en funció dels productes adquirits.

No es consideraran modificacions de les tarifes les variacions que puguin sofrir els impostos legalment repercutibles al Client, que entraran en vigor en la data que es fixi legalment.

Dins del territori nacional, a les tarifes s'aplicaran els tributs que per llei estigui obligat a satisfer el Client, sense que Printv s'obligui al pagament de taxes, impostos o càrregues derivats de l'activitat del Client o exigits per qualsevol Organisme Oficial o Col·legi Professional. A aquests efectes, el Client, entre d’altres, s'obliga al pagament de l'Impost sobre Valor Afegit (o aquell altre impost d'anàloga naturalesa que ho substitueixi) corresponent a cada concepte de les tarifes.

Fora del territori nacional, les taxes, impostos i despeses de transport correran per compte del Client.

8. Facturació i mitjans de pagament

Printv cobrarà al Client per la prestació del Servei, les quotes i preus segons les tarifes i condicions descrites en les presents Condicions Generals i en l'oferta comercial vigent en el Lloc Web. D'acord amb les últimes novetats legislatives, les factures electròniques són vàlides amb caràcter general pel que Printv no emetrà cap factura en format paper.

El Client abonarà les quantitats reportades per la prestació del Servei mitjançant la passarel·la de pagament de La Caixa (“CAIXABANK, S.A”).

9. Condicions d'ús del Servei

El Client utilitzarà el Servei en qualitat de consumidor final. El Client podrà comprar els productes tal com s'ofereixen en el Lloc Web, o bé podrà comprar aquests productes amb una personalització. Aquesta personalització serà realitzada pel Client i podrà consistir en la impressió de lletres i/o imatges sobre els productes.

Per a la personalització del producte mitjançant fotografia es requereix que l'arxiu digital tingui les següents característiques:

- Tipus d'Arxiu JPEG, o TIFF

- Resolució: mínim 350 o 400 megapíxeles

10. Política de garanties i devolucions

Si no estàs satisfet amb la teva compra pots retornar-la en un termini de 14 dies naturals des del dia en què rebis els productes. Només et demanem que ens ho notifiquis per escrit mitjançant un correu electrònic a info@printv.cat, en què indiquis les dades necessàries per localitzar la compra. Per la nostra banda, quan rebem el teu correu t’ho comunicarem.

Per complir el termini de devolucions, la comunicació relativa a la devolució de la compra s’ha d’enviar abans que venci el terme corresponent.

En el cas que la devolució sigui per causes imputables a PrinTv (producte defectuós o no coincident amb la referència comprada) serà PrinTv qui s’encarregarà de recollir el producte i canviar-lo pel correcte, i es farà càrrec dels costos associats a aquest canvi.

En el cas que la devolució sigui per causes no imputables a PrinTv, com ara canvis de color, talla o altres característiques, que es deguin a un canvi d’opinió o error per part del client a l’hora de fer la compra, haurà de ser el client qui s’encarregui de retornar o lliurar el producte i assumir les despeses del nou enviament.

Com a excepció, en el cas dels productes confeccionats conforme a les especificacions del client o clarament personalitzats del Mic i la família del Super3, no es podran retornar.

11. Propietat Intel·lectual i industrial del Servei

El Client assumeix ser el titular, si escau, dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial d'aquells dibuixos, fotografies o en general qualsevol disseny que enviï a Printv per a la seva impressió, en el marc de la prestació del Servei.

En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, el Client es compromet a no transmetre, qualsevol classe de material que:

(1) es trobi protegit per qualssevol drets de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a tercers, sense que l'Usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars l'autorització necessària per dur a terme l'ús que efectua o pretén efectuar;

(2) de qualsevol forma sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els tractats internacionals i en la resta de la legislació;

(3) indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, infamants, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i bons costums generalment acceptades o a l'ordre públic;

(4) indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;

(5) incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges i/o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptades o a l'ordre públic;

(6) indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l'equilibri psíquic;

(7) violi els secrets empresarials de tercers;

(8) sigui contrari al dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones;

(9) infringeixi la normativa sobre secret de les comunicacions;

(10) constitueixi, si escau, publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial i, en general, que constitueixi competència deslleial;

12. Cancel·lació del Servei

Printv podrà resoldre de forma immediata el Servei i les presents Condicions Generals mitjançant comunicació realitzada pels mitjans establerts en la condició següent, si es donessin qualsevol dels següents suposats, sense perjudici d'aquells altres supòsits previstos en les presents Condicions Generals:

(1) Cessament d'activitats;

(2) Quan el Client realitzi activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i/o a l'ordre públic, així com quan utilitzi el Servei contravenint la normativa vigent;

(3) Incompliment per part del Client de les obligacions previstes en les presents Condicions Generals;

(4) En els supòsits de força major i cas fortuït;

(5) Actes realitzats pel Client que puguin perjudicar el bon nom o imatge de Printv;

En el cas que es modifiquin els termes del títol habilitant per a la prestació del Servei, o es revoqui o renunciï a la mateixa per qualsevol causa, les presents Condicions Generals quedaran resoltes de forma immediata, sense que correspongui cap indemnització al Client per la modificació, revocació o renúncia del títol habilitant ni per la citada resolució.

Així mateix, Printv podrà retirar del Lloc Web i dels seus servidors qualsevol contingut que contravingui les normatives de propietat intel·lectual o industrial.

13. Comunicacions

Qualsevol comunicació que hagi de realitzar-se per Printv al Client que es refereixi a les presents Condicions Generals es realitzarà al domicili o correu electrònic indicat pel Client a través del Lloc Web.

Per a qualsevol comunicació que hagi de realitzar-se pel Client a Printv en relació amb les presents Condicions Generals, servirà com a mitjà de notificació:

(1) Comunicació a través de correu electrònic a les adreces:

info@printv.cat (per a comunicacions generals)

devolucions@printv.cat (per a gestió de devolucions)

lopd@printv.cat (per a qüestions relatives a la normativa de protecció de dades)

(2) El correu ordinari dirigit a PRINT 3 COMUNICACIO, S.L amb CIF B65964165 i domicili social en Carrer Teodora Lamadrid 56-60, escala I, 7ª 2ª (Barcelona)

14. Exclusió de responsabilitat del Lloc Web i el Servei

Printv exclou, amb tota l'extensió permesa per l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure's a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del Lloc Web i dels Serveis, a la defraudació de la utilitat que els Usuaris haguessin pogut atribuir al Loc Web i als Serveis, a la fal·libilitat del Lloc Web i dels Serveis, i en particular, encara que no de manera exclusiva, a les fallades en l'accés a les diferents pàgines web del Lloc Web o a aquelles des de les quals es presten els Serveis.

Printv exclou, amb tota l'extensió permesa per l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure's a la presència de virus o a la presència d'altres elements en el Lloc Web i els Serveis que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels Usuaris.

Printv exclou qualsevol responsabilitat per error tipogràfic relacionat amb el preu o les característiques del producte. No obstant això, en cas de produir-se un error d'aquest tipus i el Client haver contractat un Servei, Printv es posarà en contacte amb el Client tan aviat com adverteixi l'error per o bé esmenar-ho o bé oferir un Servei equivalent al Client.

Printv exclou qualsevol responsabilitat relacionada amb la personalització dels productes per part del Client, especialment les referides a faltes d'ortografia, errors tipogràfics, falta de qualitat en la imatge de la fotografia.

Printv no té obligació de controlar i no controla la utilització que els Usuaris fan del Lloc Web i dels Serveis. En particular, Printv no garanteix que els Usuaris utilitzin el Lloc Web, els Serveis de conformitat amb el present Avís Legal, ni que ho facin de forma diligent i prudent. Printv tampoc té l'obligació de verificar i no verifica la identitat dels Usuaris, ni la veracitat, vigència, exhaustivitat i/o autenticitat de les dades que els Usuaris proporcionen sobre si mateixos a altres Usuaris.

15. Política de Privadesa

Les seves dades seran incorporats a un fitxer automatitzat titularitat de PRINT 3 COMUNICACIO, S.L (“Printv”) degudament inscrit davant el Registre General de Protecció de Dades de Caràcter Personal, amb les següents finalitats:

- Respondre a les seves consultes i sol·licituds,

- Comercialització, manteniment de la present relació i gestió del Servei.

- Enviament de comunicacions comercials tant en suport telemàtic com en paper

Printv li informa que, si escau, poden realitzar-se les següents cessions:

- A les Autoritats Tributàries, per al compliment d'obligacions fiscals, així com a Entitats Financeres per a la gestió de cobraments i pagaments.

- A les Oficines Municipals d'Informació al Consumidor, o qualsevol altra administració local, autonòmica o estatal amb competències en matèria de conflictes amb consumidors.

- A Jutjats i Tribunals, Forces i Cossos de Seguretat d'acord als requisits que imposa la normativa de protecció de dades.

Mitjançant l'enviament de les seves dades, presta el seu consentiment per incloure les seves dades en l'anterior fitxer d'acord a les anteriors finalitats.

16. Modificacions en les Condicions Generals

Les presents Condicions Generals, incloses les condicions econòmiques i les tarifes del Servei, podran ser modificades per Printv en qualsevol moment, per motius tècnics, operatius, econòmics, de servei o de mercat, prèvia comunicació al Client de conformitat amb la legislació vigent. El Client accepta que el Servei pugui ser modificat si una disposició legal o reglamentària així ho exigeix, i Printv li informarà si resulta afectat.

Les Condicions Generals vigents estaran sempre disponibles a través del Lloc Web en la part inferior i seran sempre visibles des de qualsevol pàgina del Lloc Web.

17. Legislació aplicable i fur

El Client contracta amb Printv amb subjecció al règim que a cada moment estableixi la normativa vigent espanyola aplicable als Serveis prestats per Printv en virtut de les presents Condicions Generals.

Printv i el Client, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten al dels Jutjats i Tribunals del domicili del Client per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de les presents Condicions Generals.

Les 24 h
al teu servei
Enviament
(Màx. 7 dies laborables)
Pagament
segur

Necessites ajuda?+34 93 476 15 58 (de 10h a 14h) info@printv.cat